Hebrew (Israel)English (United Kingdom)

מי יכול להידבק בכינים?

כל אחד יכול להידבק בכיני ראש.
כינים יכולות לשרוד עד 24 שעות מתחת למים – לכן אי אפשר להטביע אותן וניתן להידבק בכינים גם במאגרי מים (בריכות שחייה למשל).
כינים אינן מתות ממים וסבון – כך שניקיון הגוף איננו קשור להידבקות בכיני ראש.
סיכויי ההידבקות גבוהים יותר בתנאי מחייה צפופים וסביבה קבוצתית (כמו - בתי ספר, גנים ומחנות) .